Στο λιμάνι της Μυτιλήνης το αρματαγωγό πλοίο «Λέσβος» για να φιλοξενήσει μετανάστες

0
154
Ôï áñìáôáãùãü ôïõ ðïëåìéêïý Íáõôéêïý "ËÝóâïò" óôï ëéìÜíé ôçò ÌõôéëÞíçò, ôçí ÔåôÜñôç 11 Éáíïõáñßïõ 2017, ðïõ èá öéëïîåíÞóåé ðñüóöõãåò, ìåôÜ ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôþðéóáí ëüãù ôùí éäéáßôåñá áíôßîïùí êáéñéêþí óõíèçêþí.ÁÐÅ- ÌÐÅ/ ÁÐÅ-ÌÐÅ /ÓÔÑÁÔÇÓ ÌÐÁËÁÓÊÁÓ

Κατέπλευσε στο λιμάνι της Μυτιλήνης το αρματαγωγό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού «Λέσβος».

Στο αρματαγωγό πλοίο πρόκειται να φιλοξενηθούν περί τους 500 πρόσφυγες και μετανάστες από τον καταυλισμό της Μόριας, που βρίσκονται αντιμέτωποι με τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
SHARE Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone