Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ποιες ειδικότητες αφορά

0
303

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 313/09.03.2017) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Μυτιλήνη.

Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και τις αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες για τα κριτήρια που δεν είναι απαιτούμενα.

– Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής [απαιτούμενο]

– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής [απαιτούμενο]

– Τουλάχιστον Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας [μέγιστη Βαθμολογία: 20] o Καλή Γνώση [5] o Πολύ Καλή Γνώση [10] o Άριστη Γνώση [20]

– Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα MS Office (word, excel, PowerPoint) και Διαδικτύου [Βαθμολογία: 10]

– Εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ [μέγιστη Βαθμολογία: 30] o Εμπειρία έως ένα (1) έτος [10] o Εμπειρία από ένα (1) έτος έως τρία (3) έτη [20] o Εμπειρία από τρία (3) έτη και άνω.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
SHARE Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone