Δείτε που θα ανεγερθεί το μουσουλμανικό τέμενος στο Βοτανικό (φωτο)

70

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και της αναδόχου εταιρείας ξεκινούν οι εργασίες για την δημιουργία μουσουλμανικού τεμένους στον Βοτανικό.

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε την Δευτέρα και έτσι ανοίγει και επίσημα ο δρόμος για την κατασκευή. Από την σύμβαση προβλέπεται η περάτωση του έργου να γίνει σε έξι μήνες, δηλαδή τον Απρίλιο του 2017.

Το τέμενος χωροθετήθηκε σε έκταση του δημοσίου που παραχωρήθηκε, χωρίς να αποξενωθεί από τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα επί του ακινήτου. Ο χώρος θα είναι χωρητικότητας 400 ατόμων.

Αυτός είναι ο χώρος όπου πρόκειται να ανεγερθεί μουσουλμανικό τέμενος στο Βοτανικό. Τον χώρο, ένα εγκαταλελειμένο οικόπεδο, περιφρουρούν μέλη του "Συλλόγου Εφέδρων Πολιτών - Οπλιτών" που αντιδρούν στην ανέγερση τεμένους και ζητούν την αξιοποίηση του με άλλο τρόπο.

Η σχετική σύμβαση υπεγράφη και αναρτήθηκε χθες στη «Διαύγεια». Το κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 886.963,17 ευρώ, ενώ η συνολική προθεσμία του έχει καθοριστεί σε έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ÌÏÕÓÏÕËÌÁÍÉÊÏ ÔÅÌÅÍÏÓ ÓÔÏ ÂÏÔÁÍÉÊÏ

ÌÏÕÓÏÕËÌÁÍÉÊÏ ÔÅÌÅÍÏÓ ÓÔÏ ÂÏÔÁÍÉÊÏ

Ï ÷þñïò üðïõ ðñüêåéôáé íá áíåãåñèåß ìïõóïõëìáíéêü ôÝìåíïò óôï Âïôáíéêü, ÁèÞíá ÔåôÜñôç 12 Ïêôùâñßïõ 2016. Ôï ÷þñï, Ýíá åãêáôáëåëåéìÝíï ïéêüðåäï, ðåñéöñïõñïýí ìÝëç ôïõ "Óõëëüãïõ ÅöÝäñùí Ðïëéôþí - Ïðëéôþí" ðïõ áíôéäñïýí óôçí áíÝãåñóç ôåìÝíïõò êáé æçôïýí ôçí áîéïðïßçóç ôïõ ìå Üëëï ôñüðï. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

ÌÏÕÓÏÕËÌÁÍÉÊÏ ÔÅÌÅÍÏÓ ÓÔÏ ÂÏÔÁÍÉÊÏ