Ελεγκτικό Συνέδριο: Αντισυνταγματικές οι αναδρομικές περικοπές συντάξεων πρώην μελών ΔΕΠ

63

Αντισυνταγματικές είναι οι αναδρομικές, από τον Αύγουστο του 2012, περικοπές συντάξεων των πρώην μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Με την υπ΄ αριθμ. 1506/2016 απόφασή της, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου έκρινε ότι οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επικαλέστηκε το υπουργείο Οικονομικών για να δικαιολογήσει τις περικοπές των συντάξεων, δηλαδή την επίτευξη των στόχων του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, «δεν αρκούν για να καταστήσουν συνταγματικά ανεκτές τις συγκεκριμένες περικοπές».

Όπως επισημαίνεται, «ανεξαρτήτως του ότι το δημόσιο συμφέρον, για την εξυπηρέτηση του οποίου επιβλήθηκαν οι νέες μειώσεις, δεν ήταν τόσο έντονο όσο εκείνο που δικαιολογούσε την υιοθέτηση των αρχικών μέτρων των νόμων 3833/2010 και 3845/2012 που ελήφθησαν, προ του κινδύνου άμεσης χρεοκοπίας και εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη, οι επίμαχες περικοπές συνιστούν μέτρα που λαμβάνονται μεν για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, επιβαρύνουν όμως και πάλι- -κατά παράβαση του άρθρου 25 του Συντάγματος υποχρέωσης όλων των πολιτών για εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης- την ίδια κατηγορία πολιτών».

Οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπογραμμίζουν ότι οι περικοπές αυτές των συντάξεων, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, αλλά ούτε μπορεί να δικαιολογηθεί και η κατ΄ επανάληψη οικονομική επιβάρυνση των ίδιων προσώπων.

«Σε περίπτωση παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, ο κοινός νομοθέτης δύναται να θεσπίζει μέτρα περιστολής των δημοσίων δαπανών που συνεπάγονται σοβαρή οικονομική επιβάρυνση μεγάλων κατηγοριών του πληθυσμού και ιδίως όσων λαμβάνουν μισθό ή σύνταξη από το δημόσιο Ταμείο.

Όμως, η δυνατότητα αυτή δεν μπορεί να είναι απεριόριστη αλλά έχει ως όριο τις αρχές της αναλογικότητας, της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι οποίες επιτάσσουν το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής να κατανέμεται μεταξύ όλων των κατηγοριών απασχολουμένων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως και των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα, δεδομένου μάλιστα ότι η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών είναι προς όφελος όλων», αποφαίνονται οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τονίζουν δε ότι οι περικοπές των συντάξεων των καθηγητών είναι αντίθετες στο πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, το οποίο προστατεύει την περιουσία των πολιτών, στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται τόσο ο μισθός, όσο και η σύνταξη.

«Οι διατάξεις του νόμου 4093/2012 είναι κατά συνέπεια ανίσχυρες, ως αντίθετες στην ΕΣΔΑ, καθώς πρόκειται για στέρηση γεννημένου περιουσιακής φύσεως δικαιώματος (σύνταξης συγκεκριμένου ποσού, που έχει ήδη καταβληθεί), χωρίς να προκύπτει ότι η αναδρομική αυτή μείωση υπαγορεύθηκε από επιτακτικούς λόγους δημοσίας ωφέλειας, ενώ δεν τεκμηριώνεται ούτε η αναγκαιότητα και προσφορότητα της εν λόγω αναδρομικής για την επίτευξη του επιδιωκομένου με την συνολική ρύθμιση του νόμου 4093/2012 σκοπού δημοσίου συμφέροντος», αναφέρεται στην απόφαση.