Θέσεις εργασίας: Προσλήψεις 20 εργατών στην Κόρινθο (προκήρυξη)

191

Ο δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, για το μήνα Νοέμβριο έτους 2017, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, πλατειών και παιδικών χαρών).

Για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ έτους 2017

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις της περιπτ. κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4071 /2012 –«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» η οποία προστέθηκε στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 τ.Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, για την απασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ ́ άτομο το μήνα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-6-2007), σύμφωνα με το οποίοι οι Δήμοι μπορούν να απασχολούν εργατικό και τεχνικό προσωπικό, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.

4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α' 28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περ. κ της παρ.2 του άρθρου 12 τουΝ.4071/2012, η οποία αντικατέστησε ουσιαστικά το άρθρο 210 του Ν.3584/2007, δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ του Ν.2190/94 το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.

5. Την υπ’ αριθμ. 37/οικ. 21097/28-05-2012 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’) σε θέματα προσωπικού των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α.».

6. Τα υπ’ αριθμ. 23271/16-10-2012 και 24778/29-11-2012 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τα οποία το εργατοτεχνικό προσωπικό που προσλαμβάνεται στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν από τις όμοιες της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 αποσκοπεί στην κάλυψη πρόσκαιρων και μικρής διάρκειας αναγκών, οι οποίες δεν δύναται εν πολλοίς να προγραμματιστούν, η δε χρονική διάρκεια απασχόλησης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός.

7. Την υπ’ αριθμ. 268/18-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΡΕ8ΩΛ7-ΨΩΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων με θέμα «πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου12 του ν.4071/2012».

8. Την υπ’ αριθμ. 201449/14-09-2017 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ:6ΛΧΠΟΡ1Φ-Σ2Γ) με την οποία επικυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 268/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.

9. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου η κάλυψη της σχετικής πίστωσης.

10. Το γεγονός ότι για το μήνα Νοέμβριο έτους 2017 υφίστανται πρόσκαιρες ανάγκες (καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, πλατειών και παιδικών χαρών), οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, για το μήνα Νοέμβριο έτους 2017, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, πλατειών και παιδικών χαρών) για την εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 20

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα Έως 5

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, οδός Κολιάτσου 32, από 1 Νοεμβρίου 2017 έως και 6 Νοεμβρίου 2017.
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο Πρόγραμμα Διαύγεια καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων.