Προσλήψεις διοικητικού προσωπικού στο ΕΑΠ: Οι ειδικότητες και οι αμοιβές

147

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΦΚ 31 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Καθηγητή κ. Βασίλειου Καρδάση, ενδιαφέρεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83), υπό τους κάτωθι όρους:

Αντικείμενο εργασίας:

Οι εργαζόμενοι θα ασχοληθούν με:

Καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων στο σύστημα διαχείρισης προσωπικού (διοικητικό προσωπικό & διδάσκοντες)

Υποστήριξη διαδικασιών προκηρύξεων θέσεων διοικητικού & διδακτικού προσωπικού

Επικοινωνία με διδάσκοντες

Σύνταξη επιστολών-Έκδοση Βεβαιώσεων, για την υποστήριξη του Τμήματος Προσωπικού του ΕΑΠ

Διάρκεια: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης (το αργότερο μέχρι τη λήξη του προγράμματος), μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου του προγράμματος και απόφαση του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με την διάταξη της παρ.1 του άρθρου 24 του ν.4386/2016.

Αμοιβή: Η αμοιβή για τη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176 Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α’ του ν.3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και τις οδηγίες με αρ. πρωτ. 2/2015/ΔΕΠ/5.01.2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ- ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, σε συνδυασμό με το Π.Δ.69/2016 και την διάταξη της παρ.3 του άρθρου 21 του ν.4452/2017.