Προσλήψεις: 33 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σπάρτης (ΔΕΙΤΕ την προκήρυξη)

285

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων και ειδικότερα :

 Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα – φορτωτή Β΄ ομάδας Δ΄ τάξης)
 Τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Γεωργικών Ελκυστήρων (Τρακτέρ)
 Οκτώ (8) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου
 Είκοσι ενός (21) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87, ΤΚ. 23100 Σπάρτη Λακωνίας, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, υπόψη κ. Αλεξάκη Πολύδωρου ή κας. Πλαγάκη Νικολέττας (τηλ. επικοινωνίας: 2731081866 εσωτ.117, 116) μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού στο κεντρικό κατάστημα του Δήμου Σπάρτης, ήτοι από 6 Ιουνίου 2016 έως και 10 Ιουνίου 2016.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΛHΨΕΙΣ