10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σοφάδων

53

Ο Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως προς κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Δημαρχείο

Σοφάδων Κιεριου 49, Σοφάδες 43300 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή και με το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στη δ/νση info@sofades.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της
ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του
Δήμου , ήτοι: από 17-02-2021 έως και 19-02-2021.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr