100 θέσεις εποχικών στο Δήμο Κηφισιάς

103

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , για την αντιμετώπιση επειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, συνολικού αριθμού εκατό ( 100 ) ατόμων,για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του Καλοκαιρινού Παιδότοπου 2019 που θα διεξαχθεί από 24/6/2019 έως και 26/7/2019 , σε Δημόσια Σχολεία της Κηφισιάς.

 • ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ/ΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 28
 • ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 7
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 4
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 4
 • ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 2
 • ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 10
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ /ΣΤΡΙΕΣ 7
 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 7
 • ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 7
 • ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ 7
 • ΔΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ 7
 • ΔΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑΡΑΤΕ Ή ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 3
 • ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΧΟΡΟΥ 4
 • ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 3

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 4. Βιογραφικό Σημείωμα.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης , ότι δεν έχουν το κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα και ότι δεν έχουν το κώλυμα απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007.
 1. Αποδεικτικό ΑΦΜ, ΑΜΚΑ & ΑΜΑ ΙΚΑ.

Tα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων , όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς (Διονύσου 73 & Γορτυνίας), προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης, εντός προθεσμίας 10 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της, στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου και στο Διαύγεια, από 22/5/2019 έως & 31/5/2019 και ώρες: ( 10:00 έως 14:00). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο γραφείο της Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Κηφισιάς ( Διονύσου 73 & Γορτυνίας), τηλέφωνα επικοινωνίας : 2108019633 / 2106233315 / 2106231638.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr