13 προσλήψεις στο Δήμο Σικυωνίων

203
Προσλήψει στο Χαλάνδρι

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σικυωνίων, που εδρεύει στο Κιάτο του νομού Κορινθίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

    • 1  ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με άδεια οδήγησης Γ ή C κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταρογράφου)
    • 10  ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με άδεια οδήγησης Γ ή C κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταρογράφου)
  • 1  ΔΕ Χειριστής Μηρανήματος έργου (τσάπες λαστιροφόρες)
  • 1  ΔΕ Χειριστής Σαρώθρου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο αςεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σικυωνίων, Γ. Γεννηματά 2, Τ.Κ 20200- Κιάτο, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα υπόψιν κ. Γεωργίου Βλάσιου (τηλ. επικοινωνίας: 27423-60148).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr