15 προσλήψεις στο Δήμο Χίου

148

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δεκαπέντε ατόμων (15) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι: πέντε (5) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (Φυλάκων), οκτώ (8) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (Νυχτοφυλάκων), χρονικής διάρκειας σύμβασης έως τρεις (3) μήνες, καθώς και ενός (1) ΔΕ Οδηγού Βυτιοφόρου 12κμ και ενός (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων έργου JCB χρονικής διάρκειας σύμβασης έως και τέσσερις (4) μήνες, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας του Δήμου Χίου όπως φαίνεται παρακάτω:

1 ΔΕ Οδηγού Βυτιοφόρου 12κμ

1 ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων έργου JCB

13 ΥΕ Γενικών καθηκόντων (φυλάκων – νυχτοφυλάκων)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου (Δ/νση: Δημοκρατίας 2 τηλ: 2271350809 και 2271350823) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 25/05/2020 έως και 27/05/2020.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr