150 θέσεις εργασίας στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

100

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών) με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν μετά την πρόσληψη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της πρόσληψής τους:
α. Για τους Δημοσίους Υπαλλήλους, απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου που ανήκουν, η οποία θα επιτρέπει την απασχόλησή τους, άλλως θα ανακαλείται η πρόσληψή τους.
β. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν διώκονται ποινικά.
γ. Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4210/2013.
δ. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής για οποιονδήποτε λόγο των παραστατικών της παραγράφου 5, καθώς και σε περίπτωση που από τα υποβαλλόμενα παραστατικά δεν προκύπτει η κτήση των απαιτούμενων προσόντων ή προκύπτουν κωλύματα διορισμού, διαγράφονται οι εν λόγω από τον οικείο Πίνακα Επιτυχόντων και καλούνται για πλήρωση της θέσης οι αμέσως επόμενοι.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr