150 Θέσεις στην ΕΕΤΑΑ για ένα χρόνο

50

Η ΕΕΤΑΑ ανακοινώνει την πρόσληψη 150 ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 30/5/2020, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. Η κατανομή των θέσεων:

  • ΠΕ Πληροφορικής (5 άτομα)
  • ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (83 άτομα)
  • ΔΕ Διοικητικού (50 άτομα)
  • ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (10 άτομα)
  • ΤΕ Πληροφορικής (2 άτομα)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Α.Ε., Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436 Αθήνα, απευθύνοντάς τη στον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής για την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019», υπόψη κας Φ. Γκούζου (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 1320 742 και 213 1320 744 – πληροφορίες κατά τις ώρες 09:00 – 14:30). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr