16 προσλήψεις στο Δήμο Νέας Ιωνίας

26

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικά δεκαέξι (16) Καθηγητών Μουσικής για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ -ΠΙΑΝΟΥ & ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ

1 ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ – ΑΡΜΟΝΙΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ

1 ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ – ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ

1 ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ- ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

1 ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ & ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

3 ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

1 ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣΛΑΪΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ

1 ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΣΟΥ

1 ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ & ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1 ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ

1 ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ

1 ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΟΝΩΔΙΑΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ηρακλείου 268, 1ος όροφος ,Τ.Κ. 14231 Νέα Ιωνία, τηλ. 210-2777721, 210-2759768. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Διαβάστε περοσσότερα στο moneypress.gr