17 προσλήψεις στη ΔΕΗ ΑΗΣ Αθερινόλακκου

260

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, που εδρεύει στο Νομό Λασιθίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοματισμών και Οργάνων)
5 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων
1 ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής
1 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής ή Οξυγονοκολλητής
1 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Οικοδόμων)
1 ΔΕ Μαγείρων
5 ΥΕ Εργάτες/τριες
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικόΣΟΧ ΑΣΕΠ, και να την υποβάλουν, είτε

α) αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ, Αθερινόλακκος Αγίας Τριάδος, Δήμου Σητείας, υπεύθυνη κα Ξενικάκη Βικτωρία και κα Ανδρεαδάκη Ελένη (τηλέφωνα επικοινωνίας : 28430 – 63162 & 28430 – 63075) είτε

β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΔΕΠΑΝ / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ, Τ.Κ. 720 59, ΧΑΝΔΡΑΣ – ΣΗΤΕΙΑ, ΚΡΗΤΗ υπόψιν κας Ξενικάκη Βικτωρίας ή Ανδρεαδάκη Ελένης. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μια μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από από 12/03/2020 έως και 23/03/2020.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr