19 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μεγαρέων

93

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (Δ.Η.Κ.Ε.Δ.Η.Μ.Ε.) ανακοινωνει ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ωρομίσθιου Μουσικού-Καλλιτεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες του «ΒΥΖΑΛΤΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ» του Δήμου Μεγαρέων και του παραρτήματός του στην Λ. Πέραμο που λειτουργούν από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για τις εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης:

  • Καλλιτεχνικό Προσωπικό – Καθηγητής Αν. Θεωρητικών  2
  • Καλλιτεχνικό Προσωπικό – Καθηγητής Πιάνου    3
  • Καλλιτεχνικό Προσωπικό – Καθηγητής Κιθάρας  2
  • Καλλιτεχνικό Προσωπικό – Καθηγητής Μονωδίας              1
  • Καλλιτεχνικό Προσωπικό – Καθηγητής Βιολιού   1
  • Καλλιτεχνικό Προσωπικό – Καθηγητής Κρουστών              1
  • Προσωπικό – Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής 1
  • Καλλιτεχνικό Προσωπικό – Καθηγητής Ηλεκτρικού Μπάσου         1
  • Καλλιτεχνικό Προσωπικό – Καθηγητής Μπουζουκιού       1
 • Καλλιτεχνικό Προσωπικό – Καθηγητής Φλάουτου             1
 • Καλλιτεχνικό Προσωπικό – Καθηγητής Κλαρινέτου            1
 • Καλλιτεχνικό Προσωπικό – Καθηγητής Τρομπέτας             1
 • Καλλιτεχνικό Προσωπικό – Καθηγητής Τρομπονιού          1
 • Καλλιτεχνικό Προσωπικό – Καθηγητής Κανονακίου           1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι, είτε Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε), είτε Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε), ανάλογα με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές της εκάστοτε ειδικότητας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία από 21 ετών και άνω και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος (άρθρο 13 του Λ. 3584/2007). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία διδασκαλίας για την αιτούμενη ειδικότητα τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την αίτηση του φορέα, στην οποία αναφέρουν ρητά την θέση που διεκδικούν. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, ή μεταπτυχιακού, ή διδακτορικού τίτλου της ανάλογης ειδικότητας, ιδρύματος της ημεδαπής, ή ισότιμου αναγνωρισμένου στην Ελλάδα τίτλου της αλλοδαπής. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).

Επισήμανση: Οι τίτλοι σπουδών (πτυχία και διπλώματα) από Αναγνωρισμένα Μουσικά Εκπαιδευτήρια (Ωδεία και Μουσικές Σχολές) και σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) γνωστικά μουσικά πεδία, θα πρέπει να φέρουν απαραιτήτως τη θεώρηση του εν λόγω Υπουργείου.

3 . Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή Δημοτικές Επιχειρήσεις σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, όπως βεβαιώσεις των φορέων απασχόλησης ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (π.χ. καταστάσεις ενσήμων ΙΚΑ όπου φαίνεται ο εργοδότης, ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων), ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Επισήμανση: Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

 1. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
 3. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ. Βεβαίωση σπουδών τέκνου.
 4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Λ. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Λ. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
 • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
 • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται αριθμημένα και υπογεγραμμένα με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και θα γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Δεκτά θα γίνονται μόνο τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύονται από το έντυπο αίτησης του φορέα το οποίο μπορεί να αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους και με φαξ ή email.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για δύο (2) κωδικούς ειδικότητας – αλλά με δυνατότητα πρόσληψης για μία (1) – θέση σύμφωνα με το σχετικό πίνακα της αναλυτικής προκήρυξης και με δηλούμενη, στην αίτηση, την σειρά προτεραιότητας που επιθυμεί. Υποβολή αίτησης για περισσότερους των δύο (2) κωδικών σημαίνει αυτόματα αποκλεισμός από τη διαδικασία επιλογής.

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ) και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00- 14:00, στα γραφεία της Επιχείρησης στο Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο (Κεντρική πλατεία Μεγάρων- 1ος όροφος), μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22960-82747 & 89150.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τεν επομένε τες δημοσίευσης τες περίληψης τες παρούσας σε δύο (2) τοπικές εφεμερίδες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα αρχίζει από τεν Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 και θα διαρκεί ως και τεν Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2019 (δέκα εμερολογιακές εμέρες).

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr