19 θέσεις υδρονομέων στο Δήμο Έδεσσας

58

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) υδρονομέων άρδευσης πλήρους και μερικής απασχόλησης , για την αρδευτική περίοδο 2019 και για τις θέσεις που δεν κατατέθηκαν αιτήσεις υποψήφιων ανά Δημοτική Ενότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Έδεσσας (Γραφείο 16) για τη Δημοτική Ενότητα Έδεσσας και στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Άρνισσας για την Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μηνέχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) η οποία χορηγείται από την υπηρεσία μας.
  4. Πιστοποιητικό οικ. κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.
  5. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) , (όχι χειρόγραφο).
  6. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ. ) , (όχι χειρόγραφο).
  7. Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α. (για όσους έχουν , όχι χειρόγραφο ).
  8. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
  9. Βεβαίωση σπουδών για τέκνα έως 24 ετών εφόσον υπάρχουν και σπουδάζουν.

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr