2 θέσεις εργασίας στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης

94

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων ωρομίσθιας απασχόλησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thessaloniki.gr και www.kedith.gr ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (Δ/νση: K.Καραμανλή 164, 54248 Θεσσαλονίκη, κα. Σταυρούλα Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2311821722) Δευτέρα με Παρασκευή από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της επιχείρησης Δευτέρα με Παρασκευή από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά, μέσα σε κλειστό φάκελο, αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου με επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@kedith.gr. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής , ο οποίος μετά την αποσφράγιση επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.Θ., στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πρόγραμμα Διαύγεια και περίληψή της θα δημοσιευθεί σε δύο (2) εφημερίδες του Νομού και θα τοιχοκολληθεί στην έδρα της Επιχείρησης και στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

 

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr