20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αχαρνών

48

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ θα προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007 με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

  • 10 Εργάτες βοηθητικών εργασιών
  • 2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων
  • 2 ΔΕ Οδηγοί Βαρέων Οχημάτων
  • 2 Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (Χειριστές jcb)
  • 2 Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (Χειριστές Αρπάγης)
  • 2 Οδηγοί Μηχανικού Σάρωθρου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Πρωτόκολλο του Δήμου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & Α. Μπόσδα, Αχαρνές ΤΚ 13673, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων δηλώσεων στην υπηρεσία μας και συγκεκριμένα στο τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου Αχαρνών.

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr