20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κισσάµου

33

Ο ∆ήµος Κισσάµου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε (5) ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο για το µήνα Οκτώβριο έτους 2019, συνολικού αριθµού είκοσι (20) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής ειδικότητα, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθµό ηµεροµισθίων:

20 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Κισσάµου (∆/νση: Πολεµιστών 1941, τηλ: 2822340210) από την Τετάρτη 2/10/2019 έως την Παρασκευή 4/10/2019. Αρµόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος του Γραφείου Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας, Γαµπά Μαγδαληνή, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr