22 προσλήψεις στο Δήμο Αθηναίων

163

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της πράξης «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναμα Κέντρα του Δήμου Αθηναίων» στο Δήμο Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ
 • 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
 • 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
 • 1 ΠΕ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
 • 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
 • 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
 • 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
 • 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
 • 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
 • 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ ή ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ
 • 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
 • 2 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ή εν ελλείψει αυτών ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
 • 1 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
 • 1 ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΗΣ/ΜΑΙΑ
 • 1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
 • 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
 • 3 ΠΕ/ΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
 • 1 ΠΕ ΝΟΜΙΚΟΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 2ος όροφος απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης  Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κου Γιαννέλη (τηλ. Επικοινωνίας: 2105277450, 2105277480, 2105277452, 2105277509, 2105277553, 2105277510, 210527516, 2105277520).

 

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr