220 θέσεις στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

854

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι (220) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Αμυγδαλέζας, του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Ποινικών Κρατουμένων, του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Κορίνθου, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης – Αλεξανδρούπολης, του  Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης – Παρενέστι – Δράμας, του Αυτοτελούς
Κλιμακίου Ασύλου Φυλακίου – Ορεστιάδας – Έβρου, του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Ξάνθης, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Σάμου, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Χίου, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Ηρακλείου-Κρήτης, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέρου και του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Κω, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (συγχρηματοδότηση 75% από ΕΕ και 25% από Εθνικούς Πόρους)» και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

20 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (οικονομικού) ΑΘΗΝΑ

3 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ

ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών ΑΘΗΝΑ

2 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών ΚΟΡΙΝΘΟΣ

85 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών ΕΒΡΟΣ

3 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

5 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ

2 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών ΞΑΝΘΗ

35 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών ΣπουδώνΜΥΤΙΛΗΝΗ

20 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών ΣΑΜΟΣ

10 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών ΧΙΟΣ

5 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών ΗΡΑΚΛΕΙΟ

10 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών ΛΕΡΟΣ

10 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών ΚΩ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Ουρανίας Σουλτάνη, με την ένδειξη για την ΣΟΧ2/2019, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988583). Το εμπρόθεσμο της αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr