23 θέσεις γιατρών στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

149

Η ΔΕΗ , προκηρύσσει είκοσι μια (21) θέσεις Ιατρών, με τους οποίους προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, καθώς και δύο (2) θέσεις Ιατρών, με τους οποίους προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου 8μηνης διάρκειας, για την παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας προς τις Μονάδες του Ομίλου ΔΕΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα), όπου θα αναφέρεται το έργο ή, κατά σειρά προτίμησης, τα έργα ενδιαφέροντός τους (βάσει του Πίνακα 1)  και η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, από τα οριζόμενα παρακάτω δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει θεωρημένη, από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα, την υπογραφή τους ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή, από 05.04.2019 έως και 19.04.2019 από τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς στο Πρωτόκολλο της ΔΕΗ/ΔΥΑΕ τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ των ωρών 8:30 – 15:30 (Αραχώβης 32, 106 81 Αθήνα, 2ος όροφος, κωδικός NUTS : EL303). Οι φάκελοι θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη εξωτερικά : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου». Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Για περισσότερες πληροφορίες σε ιατρικά θέματα : κ.κ. Χ. Αλεξόπουλος (e-mail : c.alexopoulos@dei.com.gr, τηλ. : 2103895505) και Α. Πολυχρονάκη (e-mail : a.polychronaki@dei.com.gr, τηλ. : 2103895434).

Υποβολή Αιτήσεων από Παρασκευή 05.04.2019 έως και Παρασκευή 19.04.2019

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr