23 θέσεις στη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

98

1 ΠΕ Ψυχολόγων

1 ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής

2 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

2 ΠΕ Κτηνιάτρων

1 ΠΕ Ψυχολόγων

2 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

2 ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

5 ΤΕ Εποπτών Υγείας

1 ΤΕ Πληροφορικής

1 ΔΕ Οδηγών

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν αποκλειστικά τη συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας (Περιφέρεια Κρήτης –Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στο e-mail : prosopikou@crete.gov.gr). Πληροφορίες θα δίνονται από τα τηλέφωνα 2813400366 (Νεονάκη Χαριστή) και στο 2813400365 (Τσαπαρίδη Μαρίνα)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επομένη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Διοίκησης της έδρας της Περιφέρειας, στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Kρήτης (crete.gov.gr) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ήτοι από 30-12-2020 έως και 7-1-2021 και ώρα 15:30.