Αρχική Προσλήψεις 237 θέσεις εργασίας στο Γενικο Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

237 θέσεις εργασίας στο Γενικο Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

197

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά διακοσίων τριάντα επτά (237) ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και εστίασης του Γενικού Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα του Νοµού Αττικής και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

9 ∆Ε Προσωπικό Φύλαξης – Ασφάλειας

4 ∆Ε Προσωπικό Εστίασης – Μάγειροι (Παρασκευή φαγητού για την κάλυψη των αναγκών των µαγειρείων)

135 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστές/-τριες για τον καθαρισµό του Νοσοκοµείου, του Ξενώνα και του ΚΨΥ)

10 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστές/-τριες για τον καθαρισµό του Νοσοκοµείου)

16 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστές/-τριες για εργασίες καθαρισµού και βοηθητικές εργασίες στα Μαγειρεία)

10 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (Εργάτες/-τριες για την προετοιµασία της διανοµής στην αποθήκη τροφίµων και τη µεταφορά του φαγητού από τα µαγειρεία στα Νοσηλευτικά Τµήµατα του Νοσοκοµείου )

53 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (Τραπεζοκόµοι για την προετοιµασία και διανοµή του φαγητού στα Νοσηλευτικά Τµήµατα του Νοσοκοµείου )

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Μεσογείων 152, Αθήνα, Τ.Κ. 11527, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κας Κανιούρα Ανδροµάχης (τηλ. επικοινωνίας: 210- 7763221 & 210-7763220). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr