25 προσλήψεις στο Δήμο Κατερίνης

226

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2)
μηνών, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας, ανά ειδικότητα ως εξής:

  • 8 ΔΕ Οδηγών 
  • 17 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Παρασκευή 02-08-2019 μέχρι και τη Τετάρτη 07-08-2019.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Βασικό τίτλο σπουδών για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση.
  3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες για τις θέσεις που προβλέπονται από την ανακοίνωση
  4. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
  5. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr