25 προσλήψεις στον Δήμο Φιλοθέης

393
Πότε ανοίγουν 902 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

4 ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργου (γερανοφόρου & καλαθοφόρου οχήματος)
20 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν...

Διαβάστε τη συνέχεια στο moneypress.gr