26 θέσεις στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

272

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, ύστερα από την υπ’ αριθ. 137/16-06-2020 (ΑΔΑ:ΩΛΨΘΩ99-ΦΝΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι έξι (26) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

1 ΔΕ Οδηγών Β΄ κατηγορίας

25 ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (Δ/νση: Πράμαντα, τηλ: 2659 3 60240) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Τσιμπίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr