27 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Κοζάνης

85

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.) ΚΟΖΑΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, που εδρεύει στην Κοζάνη 2ο ΧΛΜ Κοζάνης-Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

 • 2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (για εργασίες τηλεθέρµανσης)
 • 1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • 1 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • 1 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ (για εργασίες τηλεθέρµανσης)
 • 1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
 • 2 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟ∆. ΕΡΓΩΝ
 • 2 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤEΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤEΣ
 • 2 ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (για εργασίες τηλεθέρµανσης)
 • 3 ∆Ε ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ (για εργασίες τηλεθέρµανσης)
 • 9 ∆Ε ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ
 • 1 ∆Ε Ο∆ΗΓΟΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

 

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr