28 θέσεις εργασίας στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

132

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ με συνολικά είκοσι οχτώ (28) άτομα για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στα Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας δυτικής Ελλάδας( Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.) , που εδρεύει στην Πάτρα Κορυτσάς & Αγίων Σαράντα Τ.Κ. 26222 , για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του Κορωναιού COVID-19, συνολικής διάρκειας έως 30-09-2020. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 4
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 10

Η αίτηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης,

υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου του Κ.Κ.Π.Π. Δυτικής Ελλάδος skagiopoulio kpmap@yahoo.gr, μαζί

με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

  1. Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του μία ή περισσότερες ειδικότητες της αυτής κατηγορίας, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα.
  2. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της περίληψης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π. Δυτικής Ελλάδος https://kkppde.gr .και λήγει την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 23:59.
  3. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
  4. Η αίτηση επέχει θέση έγγραφης συναίνεσης των υποψηφίων για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, που εμπεριέχονται σε αυτή και στα συνημμένα έγγραφα, κατά τους όρους και για τους σκοπούς της προκήρυξης και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων του Κ.Κ.Π.Π. Δυτικής Ελλάδος .
  5. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα οικεία πεδία των αιτήσεων με τα στοιχεία που ορίζονται στην προκήρυξη. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων – δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται, σε αντικατάσταση των προηγουμένων οι οποίες ακυρώνονται, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
  6. Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων πρόσληψης και των κριτηρίων κατάταξής τους οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.
  7. Ολόκληρο το έντυπο της προκήρυξης καθώς και της αίτησης συμμετοχής σε αυτή περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π. Δυτικής Ελλάδος στη διεύθυνση https://kkppde.gr .
  8. Η αίτηση επέχει θέση έγγραφης συναίνεσης των υποψηφίων για την λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων που περιέχονται σε αυτήν και τα συνημμένα έγγραφα , κατά τους όρους και για τους σκοπούς της

διακήρυξης και σύμφωνα με την πολιτική προστασία των προσωπικών δεδομένων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr