3 προσλήψεις στο Περιφερειακο Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

196

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα, και συγκεκριμένα για την υλοποίηση του στρατηγικού έργου «CREATIVE@HUBS» (Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων δημιουργικών επιχειρήσεων – Holistic networking of creative industries via hubs) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, συνολικής διάρκειας περίπου τριάντα (30) μηνών και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ.1.2020 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε μορφή pdf μέσω email στη διεύθυνση ptapde@ptapde.gr και θέμα «Υποβολή αίτησης για την ΣΜΕ 1/2020 Ανακοίνωση του Π.Τ.Α./Π.Δ.Ε. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, με ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής σε περίπτωση υποβολής άνω της μίας αιτήσεων

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr