3 θέσεις εργασίας στο Δ. Γρεβενών

70

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, _ αριθµός ατόµων_ (να µην υπερβαίνει τις εγκεκριµένες θέσεις Π.Φ.Α. µε βάση την Κ.Υ.Α.) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την ανακοίνωση καθώς και να υποβάλλουν αιτήσεις συµµετοχής µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, , στα γραφεία Ν.Π.∆.∆ (∆/νση: Μ.Αλεξανδρου 79, τηλ.2462022627 ) καθηµερινά από 09.00 π.µ έως 13.00 µ.µ από Πέµπτη 01-10-2020 και για δέκα ηµερολογιακές ηµέρες(10) έως και την Τετάρτη 14-10-2020.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr