3 θέσεις εργασίας στο ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων

185

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • 1 ΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • 1 ΥΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 22 (εντός ΣΤ΄ΚΑΠΗ), Τ.Κ. 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ, υπόψιν κας Βοϊδήλα Γιαννούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2741025717).

 

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr