30 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Πετρούπολης

229

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως δύο (2) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 20 του Ν.2738/99 και την παρ.4 άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α/234/28-12-2009) και την παρ.22 άρθρο 12 του Ν.4071/2012, με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 (εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ), οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.

Το εν λόγω προσωπικό συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης και την υλοποίηση των κάτωθι δράσεων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονικά διαστήματα:
1 Θεατρολόγων (αθλητικό camp)
10 Γυμναστών (αθλητικό camp)
3 Γυμναστών (καλοκαιρινοί παιδότοποι)
3 Θεατρολόγων (καλοκαιρινοί παιδότοποι)
7 Εκπαιδευτικών /Δασκάλων (καλοκαιρινοί παιδότοποι)
3 Εικαστικών Τεχνών (καλοκαιρινοί παιδότοποι)
3 Μουσικοί (Μουσικής Προπαιδείας Σύστημα ORFF ) (καλοκαιρινοί παιδότοποι)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (εάν υπάρχει).
Βεβαιώσεις εμπειρίας στις αντίστοιχες θέσεις (εάν υπάρχει).
Βιογραφικό σημείωμα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πετρούπολης (Δ/νση: Δωδεκανήσου 78 και Κρήτης τηλ: 210-5066955) στην αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων κ. Καρεκλά Αικατερίνη, καθημερινά από 11:00 π.μ έως 16:00 μ.μ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών είναι για το χρονικό διάστημα επτά (07) ημερών, από Τρίτη 07/06/2016 έως και Δευτέρα 13/06/2016.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ