33 προσλήψεις στο Δήμο Χανίων

97

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 33 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής 20, ΤΕ Νοσηλευτών 6, ΔΕ Ναυαγοσώστης 4, ΠΕ Θεατρολόγων 1, ΠΕ Εικαστικών 1 και ΠΕ Μουσικών και εν ελλείψει ΔΕ Μουσικών 1.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισυνάψουν, στο ηλεκτρονικό τους μήνυμα, την αίτηση και τα κάτωθι δικαιολογητικά : 1) Αστυνομική ταυτότητα (σε δύο όψεις). 2) Τίτλος σπουδών, όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου. 3) Πτυχίο ή διπλώματος ή πιστοποιητικού Ναυαγοσώστη αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική αρχή. 4) Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται. 5) Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, όπου αυτά απαιτούνται. 6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα, τα κωλύματα του Π.Δ. 164/2004, του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994

 

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr