342 Θέσεις εργασίας στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

31

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων σαράντα δύο (342) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων που εδρεύουν στην Αθήνα του νομού Αττικής, και υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 310 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
  • 25 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
  • 7 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, (ώρες 9:00-13:00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στην ακόλουθη διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22, Τ.Κ. 10682, Αθήνα αναγράφοντας στο φάκελο αποστολής ότι πρόκειται για αίτηση που αφορά την ΣΟΧ1/2019 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. (Πληροφορίες: κα Στέφα Άννα, κα Σεπετή Γεωργία και κο Τσαμαλδούπη Χρήστο, τηλ. 210 8218628, 210 8211237 & 210 8252054). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr