38 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πετρούπολης

44
Το ΔΝΤ για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τριάντα οχτώ (38) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης, που εδρεύει στην Πετρούπολη Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου στη Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Πετρούπολης, από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο, έτους 2018» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

2) Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας

3) Βιογραφικό Σημείωμα

4) Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών ή Διπλώματος

5) Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Παρασκευή 4/01/2019 έως και Δευτέρα 14/01/2019.

Περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής και ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πετρούπολης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στο πρωτόκολλο του Δήμου, ώρες 8:00 π.μ. -14:00 μ.μ., 1ος όροφος Κ. Βάρναλη 76-78, ΤΚ 13231 Πετρούπολη.

Διαβάστε περισσσότερα στο moneypress.gr