39 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά

434

Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν προκηρυσσει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τριάντα εννέα (39) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.), που εδρεύει στον Πειραιά επί της οδού Καραγεώργη Σερβίασ 6, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά με την διδασκαλία (εκμάθηση ) των αντίστοιχων Μουσικών Οργάνων όπωσ αναλυτικά αναφέρονται κάτωθι, καθώσ και συμμετοχή τουσ στισ πολιτιστικέσ εκδηλώσεισ που υλοποιούνται από το Π.Μ.Κ.Π.» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12). Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

  • ΠΕ Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών                   1
  • ΤΕ Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών                   1
 • ΤΕ Καθηγητής Υποχρεωτικών Θεωρητικών                           1
 • ΤΕ Καθηγητής Υποχρεωτικών Θεωρητικών – Μουσικής Αγωγής                   1
 • ΠΕ Καθηγητής Πιάνου                   1
 • ΤΕ Καθηγητής Πιάνου                    2
 • ΠΕ Καθηγητής Πιάνου – Ανωτέρων Θεωρητικών                 1
 • ΤΕ Καθηγητής Πιάνου                    1
 • ΤΕ Καθηγητής Πιάνου – Υποχρεωτικών Θεωρητικών                         1
 • ΤΕ Καθηγητής Κλασσικής Κιθάρας – Μουσικής Δωματίου                               1
 • ΤΕ Καθηγητής Κλασσικής Κιθάρας – Ανωτέρων Θεωρητικών                         1
 • ΤΕ Καθηγητής Κλασσικής Κιθάρας            1
 • ΠΕ Καθηγητής Βιολιού                  1
 • ΤΕ Καθηγητής Βιολιού – Παραδοσιακού Βιολιού                 1
 • ΠΕ Καθηγητής Βιολοντσέλου                      1
 • ΤΕ Καθηγητής Μονωδίας – Υποχρεωτικών Θεωρητικών                  1
 • ΤΕ Καθηγητής Μονωδίας             3
 • ΤΕ Καθηγητής Τρομπέτας            1
 • ΔΕ Καθηγητής Μουσικής Αγωγής 1
 • ΠΕ Καθηγητής Μουσικής Αγωγής – Φλάουτου    1
 • ΔΕ Καθηγητής Μπουζουκιού      1
 • ΔΕ Καθηγητής Ηλεκτρικής Κιθάρας          1
 • ΔΕ Καθηγητής Ηλεκτρικής Κιθάρας – Ενορχήστρωσης Μουσικών Συνόλων             1
 • ΔΕ Καθηγητής Ακουστικής Κιθάρας – Ενορχήστρωσης Μουσικών Συνόλων             1
 • ΤΕ Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής       1
 • ΤΕ Καθηγητής Σύνθεσης – Ανωτέρων Θεωρητικών – Βυζαντινής Μουσικής              1
 • ΤΕ Καθηγητής Φλάουτου – Κλαρινέτου – Σαξόφωνου       1
 • ΔΕ Καθηγητής Ντραμς   1
 • ΠΕ Καθηγητής Τζαζ Πιάνου – Υποχρεωτικών Θεωρητικών               1
 • ΔΕ Καθηγητής Πολίτικου Λαούτου – Ούτι               1
 • ΠΕ Καθηγητής Διεύθυνσης Χορωδίας – Ορθοφωνίας        1
 • ΠΕ Καθηγητής Υποχρεωτικών Θεωρητικών- Κλασσικής Κιθάρας                 1
 • ΔΕ Καθηγητής Αρμόνιου – Μοντέρνου Πιάνου – Μοντέρνου Τραγουδιού                 1
 • ΔΕ Καθηγητής Ηλεκτρικού Μπάσου        1
 • ΔΕ Καθηγητής Κρητικής Λύρας – Βιολόλυρας       1
 • ΤΕ Καθηγητής Συνοδείας Πιάνου              1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Ν., είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά (Ο.Π.Α.Ν.), Καραγεώργη Σερβίας 6 – Πλαζ Βοτσαλάκια – Καστέλα Πειραιάς. Πληρ. 210-4136355.

Η προκήρυξη θα είναι διαθέσιμη στο δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Ο.Π.Α.Ν. (www.opanpireas.gr).

Ανάρτηση ολόκληρης της προκήρυξης να γίνει στο χώρο Ανακοινώσεων του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά – Καραγεώργη Σερβίας 6, Τ.Κ. 185 33 (Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλα- Πειραιά).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας και συγκεκριμένα από 26/11/2019 έως και την 05/12/2019 και τις ώρες 9:30 – 14:00.

Όσοι πληρούν τα προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς επιτροπής η οποία και θα συνεδριάσει στο Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά επί της οδού Π. Βλαχάκου 34 & Σαλαμίνος, Αγ. Σοφία Πειραιάς, την έκτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Οι υποψήφιοι έχουν υποχρέωση, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή, να παραστούν ενώπιον της για πρακτική δοκιμασία ή από οριζόμενο από αυτή ειδικό εξεταστή.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr