40 προσλήψεις στο Δήμο Κατερίνης

54

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά σαράντα (40) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυρασφάλεια) της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κατερίνης, ανά ειδικότητα ως εξής:

 • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB)
 • 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)
 • 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ)
 • 3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
 • 4 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • 12 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 • 10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
 • 6 ΥΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Βασικό τίτλο σπουδών για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση.
 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες για τις θέσεις που προβλέπονται από την ανακοίνωση
 4. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
 5. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Μεγάλη Δευτέρα 22-04-2019 μέχρι και τη Παρασκευή 03-05-2019.

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr