41 Θέσεις εργασίας στον ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα»

79

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σαράντα μία (41) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο ενωσιακών απαιτήσεων» στο ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (ΟΠΣ 5004055,ΣΑΕ0861).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Έντυπο υποβολής πρότασης ορθώς συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.
 2. Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
 1. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: πιστοποιητικό αναγνώρισης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
 1. Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης ξένης γλώσσας όπου απαιτείται.
 2. Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης γνώσης χρήσης Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών όπου απαιτείται.
 1. Αντίγραφο της άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου/μηχανής όπου αυτή απαιτείται.
 1. Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο).
 2. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.
 3. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις κ.λ.π. από τα οποία προκύπτει το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης).
 1. Οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποιούν το τυχόν επιστημονικό έργο.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι : α) σε πιθανή επιλογή για την αριθμ.134/17-01-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν θα συντρέχουν οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 και 4, του άρθρου 5, καθώς και της παραγράφου 1, του άρθρου 6, του π.δ. 164/2004, β) τα αντίγραφα των εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων προσόντων και όλα τα σχετικά λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, που επισυνάπτονται στην πρότασή μου, αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχω στην κατοχή μου.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου του 2019 και ώρα 15:00 σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την υπ΄ αριθμ. 134/17-01-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν μια πρόταση για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για έως και δύο έργα, με σειρά προτίμησης. Η πρόταση  υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας, της Γενικής Διεύθυνσης  Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Νέα Πέραμος, Τ.Κ. 64007, Καβάλα. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 25940 22691 στον Δρ Κουτράκη Εμμανουήλ, Επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη της σχετικής σύμβασης.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr