45 προσλήψεις σε Δήμους

793

Το ΥΠΕΣ ενέκρινε τη σύναψη 45 συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους φορείς του κατωτέρω πίνακα:

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για
χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr