Αρχική Προσλήψεις 5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μήλου

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μήλου

103

1. Αίτηση (η ανακτηθείσα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου)
2. Υπεύθυνη ∆δήλωση (η αναρτηθεί σα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου)
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται)
5. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
6. Σχετικά µε την απόδειξη εμπειρίας, όπως δηλώνεται στην αίτηση:

β) σε άλλον φορέα : ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει : βεβαίωση του
οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να
δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα µμπορούν, εναλλακτικά, αντί
της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκοµίσουν βεβαίωση του
οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Η αίτηση των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , αποκλειστικά στο email prosopiko@milos.gr από την Τετάρτη 10-02-2021 έως και την Παρασκευή 12-02-2021 .

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr