50 προσλήψεις στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

234

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη διάρκεια σύμβασης:

1 ∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων

1  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σκαπτικού φορτωτή τύπου JCB)

1  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή τύπου BOBCAT)

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

20 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

25 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων από 18 Οκτωβρίου έως και 24 Οκτωβρίου 2019 (τηλ. επικοινωνίας: 2285360125).

 

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr