51 προσλήψεις στο ∆ήµο Νέας Προποντίδας

80

Ο ∆ήµος Νέας Προποντίδας του Νοµού Χαλκιδικής ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πενήντα ενός (51) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

7 ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

2 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (Εκσκαφέα-Φορτωτή)

2 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (Γκρέϊντερ)

40 ΥΕ Εργατών/τριών καθαριότητας απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,  εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Νέας Προποντίδας, Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας, Μεγ. Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά (υπόψιν κ. Κώστα ∆αλαµπίρα ή Μισοκοίλη Σοφίας, τηλ. επικοινωνίας: 23730.25887, 23730.25533). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr