52 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς

34

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού πενήντα δύο (52) ατόμων, για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία της 65ης Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Κηφισιάς (αντιμετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών), για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

 • ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 1
 • ΔΕ ΤΑΜΙΑΣ 1
 • ΔΕ ΤΑΜΙΑΣ 16
 • ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 11
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 2
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 4
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ 2
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ 4
 • ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ 5
 • ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ 4
 • ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ 2

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο της Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Κηφισιάς (Εμμ. Μπενάκη 3 – 1ος όροφος) προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης, εντός προθεσμίας 3 εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου ( δηλ. Από:12/04/2019 έως 16/04/2018 και ώρες: από 10:00 έως 14:00 ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο γραφείο της Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Κηφισιάς (Εμμ. Μπενάκη 3 – 1ος όροφος) ,τηλέφωνα επικοινωνίας 210 8019566 – 213 2007112.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr