55 προσλήψεις στο Δήμο Χαλανδρίου

16

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (έως δύο μήνες )για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης κατά αριθμό και ειδικότητα:

  • 15 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων 
  • 40 ΥΕ Εργατών/τριών καθ/τας 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς , πλέον των πλέον των τυπικών προσόντων όπου απαιτείται, τα παρακάτω δικαιολογητικά: τυπικών προσόντων

Α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

Β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07

Γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου

Ε) Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο /Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών του Δήμου Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχ/σης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, (πληρ.: Ε. Κορομάντζου ,τηλ. 2132023862,865,870).

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr