55 θέσεις εκπαιδευτικών στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

27

Προκηρύσσονται 55 θέσεις ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού µε Σύµβαση (ΕΠΣ), κατηγορίας Ειδικών Επιστηµόνων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου πλήρους ή µερικής απασχόλησης, για τη διεξαγωγή ∆ιδακτικού –Ερευνητικού έργου, για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2019-2020.

 

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr