6 προσλήψεις στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

205

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ Κρήτης), σύμφωνα με την με αριθμό 837/Θ.17ο/20.03.2019 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ Κρήτης), η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΜΥΨ4691Ο3-ΣΡΓ, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει έξι (6) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Graphene Flagship Core Project 2 -GrapheneCore2», Grant Agreement:785219 (κωδ. έργου: 80554), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες. Η δαπάνη που προκύπτει είναι εντός των ορίων της εγκεκριμένης πίστωσης του προϋπολογισμού του έργου και βαρύνει τις πιστώσεις του, όπου υπάρχει η δέσμευση με αριθμό καταχώρησης 1173783 της με αρ. πρωτ. 3071/12.03.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΑΔΓ4691Ο3-62Ρ.

Θέση 1-4

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Χημείας ή Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

– Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια σε αντικείμενο ειδίκευσης συναφή με το αντικείμενο του έργου

Θέση 5

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς Επιστήμης

Θέση 6

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Επιστημονικά Υπεύθυνος: Εμμανουήλ Κυμάκης στο τηλ. 2810-379895 και στο email: kymakis@staff.teicrete.gr

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr