62 θέσεις εργασίας στη Λιγνιτικής Μεγαλόπολης

65

Η ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα δύο (62) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • 1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • 4 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)
 • 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • 3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)
 • 26 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων
 • 12 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
 • 4 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΥ)
 • 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΧΟΡΗΓΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ)
 • 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ./ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε., ΔΙΟΙΚΗΣΗ,Τ.Κ. 222 00 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, υπόψη κου Νικολούλια Γεωργίου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 27910 – 22151 εσωτ. 32650).

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 03/07/2019 έως και 12/07/2019
Πληροφορίες: Γ. Νικολούλιας τηλ: 2791022151 εσ. 32650
Οι δημοσιέυσεις που αφορούν στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. αναρτούνται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε., ενώ σύντομα θα βρίσκετε σχετικές δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα: http://www.lignitiki-megalopolis.gr/

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr