7 προσλήψεις στο Δήμο Εδεσσας

169

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΕΥ ΖΗΝ» ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας, που εδρεύει στο Δήμο Έδεσσας Ν. Πέλλας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

4  ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

1  ΔΕ Οδηγών Σχολικού Λεωφορείου Δ’ (D) κατηγορίας (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

2  ΥΕ Καθαριστών/στριών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας, Δαρδανελίων 15, Τ.Κ. 58200, Έδεσσα, υπόψη κ. Αικατερίνης Γκίνη (τηλ. επικοινωνίας 23810 24074).

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr